Lavamanos

Caribe

60 x 46 cm
Caribe Marfil
carobe-marfil
Caribe Imperial
caribe-imperial
Caribe Carrara
caribe-carrera

Medida Caribe
caribe_medida